top of page
Poster kế hoạch cập nhật tài liệu.jpg

Xin thông báo đến quý vị lộ trình thiết kế - cập nhật tài liệu VIP Tiếng Việt của Thư viện từ tháng 9 - tháng 12 như sau:

Tiếng Việt

1. Làm quen - nhận biết 29 chữ cái

2. Tập đọc - ghép vần với phụ âm đơn - vần đơn

3. Tập đọc - ghép vần với phụ âm ghép - vần đơn, âm đơn - vần ghép, âm ghép - vần ghép

bottom of page